HR LECKE 11. – Konzekvencia-menedzsment

2022. 03. 28.

4 perc olvasási idő

Tágabb értelemben pozitív és negatív következmény-kezelésről beszélhetünk. Az előbbi nem okozhat fejtörést a HR-nek, illetve menedzsmentnek. Dicséret, jutalmazás jár, ha a munkatárs azt teszi, ami mellett a munkaviszonyban elkötelezte magát.

A negatív konzekvencia-menedzsment az ún. fegyelmi döntések intézménye, amit nem megfelelő munkavállalói magatartás esetén alkalmazhat a munkáltató. Hangsúlyozni kell, hogy a negatív következmény-kezelés is pozitív üzenetet hordoz, hiszen azt értjük alatta, hogy az esetleges kötelezettségszegés következményeit oly módon kívánjuk kezelni, hogy azok NEGATÍV HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE érdekében MEGELŐZŐ intézkedést teszünk.

Módozatai

1) Elbeszélgetés, hogy a munkatárs megértse, hol, min kell változtatni.

2) Újabb elbeszélgetés, e-mail levél(váltás).

3) Szóbeli figyelmeztetés. Célszerű adminisztrálni.

4) Írásbeli figyelmeztetés.

5) Hátrányos jogkövetkezmény – a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetére MUNKASZERZŐDÉS a kötelezettségszegés súlyával arányosan állapíthatja meg. Vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény nem haladhatja meg a Munkavállaló 1 HAVI alapbére összegét.

Kártérítési, megőrzési, leltárfelelősség

E jogintézmények – a fentiektől nem eltérően – nemcsak azt a célt szolgálják, hogy kötelezettségszegés esetén valamilyen hátrányos következménye legyen a gondatlan magatartásnak, hanem azt is, hogy a hátrány kilátásba helyezésével MEGELŐZZE a kötelezettségszegést.

1) Munkavállaló kártérítési felelőssége – a Munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Munkavállaló 4 HAVI távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

2) A Munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyet tartósan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

3) Leltárfelelősségi megállapodás alapján a leltárhiányért a Munkavállaló vétkességére tekintet nélkül, a leltárhiány teljes összegéért felel.

Munkáltatói kezdeményezésű felmondás

Ha a fentiek NEM VEZETNEK EREDMÉNYRE, a munkáltató az alábbi lehetőségekkel élhet.

1) Munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartására, képességére alapított munkáltatói felmondás.

2) Azonnali hatályú felmondás – lényeges kötelezettség szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történő megszegése, vagy olyan magatartás tanúsítása esetén, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

3) Azonnali hatályú felmondás INDOKOLÁS NÉLKÜL a próbaidő alatt.

Ha a Munkavállaló a munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg (pl. nem foglalja írásba a felmondást, nem tölti le a felmondási időt),köteles a 30 NAPOS munkavállalói felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni.

Ha a munkáltató bizonyítani tudja a munkaviszony jogellenes megszüntetésével okozott egyéb kárt, akkor e kárának megtérítését is követelheti a fenti kompenzációval együtt a Munkavállaló 12 HAVI távolléti díja erejéig.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!