HR LECKE 9. – A munkáltató Mt. szerinti tájékoztatási kötelezettsége

2022. 02. 28.

4 perc olvasási idő

A munkaszerződés a felek kétoldalú megállapodása, míg az alábbi kötelezettségeket a munkáltató egyoldalú jognyilatkozattal teljesíti.

A munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban kell tájékoztatnia a munkavállalót a következőkről:

 1. napi munkaidő várható beosztása (általános, kötetlen munkarend, munkaidőkeret stb.)
 2. alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások
 3. munkabérről való elszámolás módja, a munkabérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja (pl. Mt. 155. §-ra utalással). A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni!
 4. munkakörbe tartozó feladatok (munkaköri leírás)
 5. szabadság mértéke, számítási módja és kiadásának szabályai (pl. Mt. 116-125. §-ra utalással)
 6. munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai (pl. Mt. 68-70. §-ra utalással)
 7. a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e
 8. munkáltatói jogkör gyakorlója.

Fentiek valamint a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak változásáról a munkavállalót a változást követő 15 napon belül írásban ugyancsak tájékoztatni kell.

Ha a külföldön történő munkavégzés meghaladja a 15 napot, a munkavállalót a fentieken túl legkésőbb a kiutazást megelőző 7 nappal írásban tájékoztatni kell:

 1. a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról
 2. a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról
 3. a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről továbbá
 4. a hazatérésre irányadó szabályokról.

Ha a felek a munkaszerződésben távmunkavégzésben állapodtak meg, a munkáltatónak szintén tájékoztatnia kell a munkavállalót az alábbiakról:

 1. a munkáltató általi ellenőrzés
 2. a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól továbbá
 3. arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

A munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony teljesítéséhez szükséges adatkezelésről, illetve arról, ha a munkaviszonnyal összefüggésben a munkavállalót technikai eszközzel ellenőrzi.

Ha a munkáltató a munkavállalót átmenetileg, legfeljebb 44 munkanapra a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál kívánja foglalkoztatni, ennek várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

Az írásbeli tájékoztatási kötelezettségek egy példányát célszerű átvetetni a munkavállalóval.

Hangsúlyozni kell, hogy a fentiek nem a felek megállapodásán alapulnak, azokat a munkáltató a törvény keretein belül egyoldalúan határozhatja meg.

Egyebekben a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, ami a munkaviszony létesítése, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!