Adatkezelési szabályzat

A hrschool.hu oldal adatkezelési tájékoztatója

Weboldal neve: https://www.hrschool.hu

A weboldal üzemeltetője: OneWorking Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 9.)

A HR School a OneWorking Kft. képzési szolgáltatása.

A képzésekre jelentkezők adatainak kezelője:

OneWorking Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 9.),

telefon: +36 30 228 0965

email: hello@hrschool.hu

Adatfeldolgozók:

Jelen tájékoztató és a benne foglalt szabályok felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében.

Hatályba lépett: 2018. május 25.

Alkalmazandó: 2018 május 25 -től

A HR School képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

Célunk, hogy a veled vagy a munkáltatóddal kötött, a HR School képzéseinek igénybevételére irányuló szerződéssel (képzésre szóló megrendeléssel), valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő, a személyes adataid kezelésével és védelmével kapcsolatos információkat megoszthassuk veled.

Személyes adataid, amelyeket kezelünk:

 • kapcsolattartási adatok: a neved, a telefonszámod, az email-címed, a képzéssel kapcsolatban nekünk megküldött leveleid;
 • számlázási adatok: ha magánszemélyként jelentkezel a képzésünkre, akkor a számla kiállításához a lakcímedet, ha a munkáltatód küld a képzésünkre, akkor a számla kiállításához a munkáltatód neve, székhelye, adószáma és bankszámlaszáma.

Az adatkezeléssel az a célunk, hogy:

 • A Te vagy a munkáltatód javadra tett megrendelésének eleget tudjunk tenni, így különösen, hogy  biztosíthassuk a részvételedet a képzésen, eljuttathassuk hozzád a képzéshez kapcsolódó írásos anyagokat, valamint hogy eleget tehessünk bármilyen kérdésed megválaszolásának.
 • A jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, azaz, el tudjuk készíteni és be tudjuk nyújtani az előírt adó- és egyéb bevallásokat.
 • Testreszabott, az igényeidnek megfelelő tájékoztatást (marketing célú felhasználás) tudjunk nyújtani neked a képzéseinkről, a szolgáltatásainkról akkor, ha ehhez hozzájárultál.

Fontos tudnod, hogy azért, hogy a megrendelt képzést az elvárt színvonalon számodra nyújthassuk, a kapcsolattartás adatait minden esetben kezeljük. A kapcsolattartási adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében minden esetben megtörténik. Marketing célokra csak akkor használjuk az adataidat, ha ehhez kifejezetten hozzájárultál.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Ha magánszemélyként rendelted meg a képzésünket, akkor ennek megrendelésnek a teljesítése.
 • Ha a munkáltatód küld a képzésünkre, akkor a képzésre való jelentkezéskor megadott hozzájárulás.
 • A jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.
 • A marketing célú tájékoztatás esetében (pl. képzési tájékoztató igénylése, feliratkozás hírlevélre) a feliratkozáskor kifejezett, a képzésre jelentkezéstől elkülönülő hozzájárulásod, amelyet megadhatsz marketing célú tájékoztatásaink fogadására.

Adataid kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Online kártyás fizetési megoldás

Tudomásul veszem, hogy a OneWorking Kft. (1055 Budapest, Szent István krt 9. 2. em. 1.) adatkezelő által a hrschool.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vásárló neve, bankkártya adatok, vásárlás végösszege

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatokhoz való hozzáférés:

 • Adataidat a OneWorking Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 9., képviselő: Kadala Miklós ügyvezető, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-685347, e-mail: hello@hrschool.hu, telefon: +36 30 228 0965) A munkavállaló vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel a személyes adataidhoz.
 • Adatkezelőként e tevékenységünk során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.
 • A OneWorking Kft. a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként a jelen tájékoztató bevezető részében, az Adatfeldolgozók című részben jelzett, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat veszi igénybe a HR School szolgáltatás működtetéséhez.
 • Az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.
 • A OneWorking Kft. és az adatfeldolgozók az adataidat csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

Az adataidat az alábbi időtartamig kezeljük:

 • Ha a marketing célú elektronikus tájékoztatás fogadásához nem járultál hozzá, akkor a név kivételével a kapcsolattartási adataidat a képzésen való részvételt követő öt év elteltéig kezeljük. Ennek célja, hogy a megrendelésben foglalt kötelezettségeinket teljesíteni és Téged mint a képzésben részt vevő ügyfelet azonosítani tudjunk.
 • Ha a marketing célú elektronikus tájékoztatás fogadásához hozzájárultál, akkor kapcsolattartási adataitad a hozzájárulás visszavonásáig, a tiltó lista adataként nevedet, e-mailcímedet és telefonszámodat pedig a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeljük.
 • A nevedet, magánszemély megrendelőként a lakcímedet, illetve a munkáltatód által a javadra megrendelt képzés esetén a munkáltatód nevét és székhelyét az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

Ha az adataid törlését, a felhasználásuk korlátozását kéred, fontos tudnod:

 • Az adaid kezelésére adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. Ha a hozzájárulást visszavontad, az érintett adatot a hozzájárulással érintett célra a továbbiakban nem használjuk. Kivétel lehet, ha az érintett személyes adat kezelésére a jogszabályok köteleznek minket.
 • Bármikor bejelntheted tiltakozásodat a marketing célú és a tiltó listán történő adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a személyes adataidat marketing célból egyáltalán nem kezelhetjük tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.
 • Bármikor kérheted a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha úgy gondolod, a személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük vagy álláspontod szerint a személyes adatidat jogellenesen kezeljük.
 • Kérheted az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatod a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Ha hozzá akarsz férni a tárolt személyes adataiddal kapcsolatos információkhoz:

 • Kérj tájékoztatást tőlünk arról, hogy mely személyes adataidat milyen célból, milyen módon kezeljük. Elérsz minket a fenti telefonszámon és email-címen.
 • Tudd, hogy a rendelkezési és hozzáférési jogaidat – adataid védelme érdekében – csak az általad kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.

Ha a jogaidat akarod érvényesíteni:

Ha úgy érzed, személyes adataidat jogellenes kezeljük, vagy az információs önrendelkezési jogodhoz kapcsolódó jogaidat megsértettük, fordulhatsz a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy keresetet nyújthatsz be a lakóhelyed szerint illetékes törvényszékhez. Jogaid érvényesítéséért fordulhatsz továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; www: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Ismerd meg az adataid kezelésének legfontosabb fogalmait:

 • „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • „Címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Kosárhoz adva

Kosár kiürítve

Kérlek jelentkezés előtt fejezd be a jelenlegi vásárlásod!